Algemene voorwaarden

Artikel 1- Definities

 • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, zoals gepubliceerd op www.hubertsfood.com
 • Bestelprocedure: de procedure, die Klant telefonisch, op kantoor of via de website doorloopt om een Product te bestellen.
 • Klant: de wederpartij van Huberts’ Food met wie Huberts’ Food een Overeenkomst aangaat.
 • Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Product(en).
 • Partijen: Huberts’ Food en Klant gezamenlijk.
 • Leverancier: de leverancier van Huberts’ Food, die de Producten produceert en verantwoordelijk is voor de Producten totdat Huberts’ Food ze bij Leverancier ophaalt of dat de Producten bij Huberts’ Food worden afgeleverd.
 • Website: de website van Huberts’ Food, te vinden onder de URL https://hubertsfood.com
 • Product: roerend goed van Leverancier, dat Huberts’ Food aanbiedt en dat door Klant kan worden besteld. Huberts’ Food biedt één soort Product aan:
 • Diepvriesproducten: diepvriesproducten zijn houdbare producten die onder de temperatuureisen zoals vastgelegd in de HACCP-regelgeving dienen te worden opgeslagen en vervoerd;
  • Dienst: een Dienst die Huberts’ Food levert aan Klant. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer en het leveren van producten, of het organiseren van een bijeenkomst, catering, cursus of event.

 

Artikel 2- Identiteit van de ondernemer

2.1          Deze Algemene Voorwaarden zijn van Huberts’ Food B.V., gevestigd aan Stationsweg 51 A, 7941 HC, Meppel, Nederland. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 82800251 en hierna te noemen Huberts’ Food. Btw: NL 862609069B011. E-mail: info@hubertsfood.com

Artikel 3- Toepasselijkheid

3.1          De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

3.2          De toepasselijkheid van enige andere Algemene Voorwaarden wordt van de hand gewezen.

Artikel 4- Totstandkoming Overeenkomst

4.1          De Overeenkomst kan zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch worden gesloten. Huberts’ Food bevestigt de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch aan de Klant.

4.2          Huberts’ Food is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de Overeenkomst te verbinden. Huberts’ Food behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

4.3          Indien om welke reden dan ook de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Huberts’ Food er zorg voor dat –als er vooruitbetaald is door de Klant- de betaalde bedragen, zo snel als dat voor Huberts’ Food mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen.

Artikel 5- Prijzen en Betaling

5.1          Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzend- en afleverkosten, tenzij in de offerte c.q. orderbevestiging anders is vermeld.            

5.2          Huberts’ Food is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Huberts’ Food dient Klant van genoemde wijzigingen schriftelijk in kennis te stellen.

5.3          Voor Betaling kan de Klant alleen gebruikmaken van de bij bestelling overeengekomen betaalwijzen. Na een ontvangst van de factuur geldt een betalingstermijn van maximaal 14 dagen.

5.4          Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen in Euro’s en inclusief BTW op onderstaande wijze worden voldaan:

 1. Door middel van overschrijving via IDEAL naar IBAN: NL48 RABO 0199 0676 35

Artikel 6- Levering en leveringstermijnen

6.1          De leveringstermijn zoals vermeld in bevestigingsmails zijn indicatief.

6.2          Huberts’ Food zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

6.3          Indien en voorzover Huberts’ Food niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Huberts’ Food heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 4.3 is dan van toepassing.

6.4          Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Artikel 7- Aansprakelijkheid

7.1          Huberts’ Food is aansprakelijk voor schade aan of verlies van de hem toevertrouwde Producten vanaf de inontvangstneming daarvan tot aan de aflevering tenzij er sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 9, en met inachtneming van de navolgende beperkingen en limieten, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

7.2          Huberts’ Food is slechts aansprakelijk voor schade aan of verlies van Producten en derhalve niet voor immateriële schade, gederfde winst, gevolgschade, hoe ook ontstaan, daaronder tevens begrepen schade door vertraging en schade veroorzaakt door adviezen van Huberts’ Food.

7.3          Huberts’ Food is niet aansprakelijk voor schade aan zaken, voor zover die schade het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan opslag, in opdracht van de Klant, in de open lucht

7.4          Huberts’ Food is, behoudens opzet of grove schuld van henzelf, in geen geval verdergaand aansprakelijk voor de tijdens transport en opslag ontstane schade of verlies van product voor ten hoogste de waarde van het product zoals in de overeenkomst vermeld.

Artikel 8- Reclameren

8.1          Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Huberts’ Food. Aangezien de geleverde producten veelal dagverse/gekoelde/bevroren producten betreffen, worden de spullen niet door de Klant teruggestuurd naar Huberts’ Food. Reclamatie is alleen mogelijk indien:

 1. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Huberts’ Food binnen 48 uur per e-mail heeft laten blijken;
 2. Klant hierbij minimaal naam, hoofd afleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt;
 3. Klant geen van de items van de levering heeft genuttigd, waarop Klant reclameert;

8.2          Indien na onderzoek van Huberts’ Food blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen aan de Overeenkomst zal Huberts’ Food met Klant in overleg treden.

8.3          Indien na onderzoek van Huberts’ Food blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op restitutie van de waarde van (het gedeelte van) het Product hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 4.3 van overeenkomstige toepassing is.

8.4          Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

Artikel 9- Overmacht

9.1          Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden, naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Huberts’ Food geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Huberts’ Food niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, overmacht aan de zijde van Leveranciers en/of stakingen daaronder begrepen.

9.2          In het geval van overmacht, wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht toestand het onmogelijk maakt de Overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht is Huberts’ Food gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat Huberts’ Food gehouden is aan de Klant enige schade te vergoeden.

Artikel 10- Verwerking persoonsgegevens

10.1       Als er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:

 1. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren;
 2. de Klant te informeren over de leveringen;
 3. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Huberts’ Food;
 4. statistische analyses, marktonderzoek als analyses per klant uit te kunnen voeren;

10.2       Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en Sms-berichten) als in voorgaande lid onder c bedoeld, wordt aan de Klant door middel van deze algemene voorwaarden toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure van Huberts’ Food, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Huberts’ Food deze uitingen sturen.

10.3       Huberts’ Food verstrekt gegevens van Klanten niet aan derden met uitzondering van het geval waarin dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, zoals de betrokken Leveranciers. In zulke gevallen is toestemming voor het gebruik van die gegevens beperkt tot het omschreven doel.

10.4     De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Huberts’ Food aan te laten passen bij onjuistheden. Ook kan de afnemer te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van Huberts’ Food van informatie via e-mail, telefoon, post en/of SMS.

Artikel 11- Toepasselijk recht, klachten en geschillen

11.1       Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

11.2       Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Huberts’ Food. Dit kan schriftelijk en per email op info@hubertsfood.com. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan deze Algemene Voorwaarden vermeld. Huberts’ Food zal uiterlijk binnen 10 (tien) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

Artikel 12- Overige bepalingen

12.1       Huberts’ Food is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

12.2       In geval juridisch komt vast te staan dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend wordt geacht, tast dit voor het overige deze voorwaarden niet aan.

12.3       Als en voorzover er voor de Bestelprocedure door Huberts’ Food inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.